(NAME) Mia ot Grafa

-

(BORN) -02.08.2002

(Sex) (FEMALE)

(OWNER) -Dimiter Petrov Atanasov

(BREEDER) -Petio Genov

(PEDIGREE)


REM
CAC

SHEITAN SHER CH.RUS.EURASIA

ARO MIRAY KAVO

RAMIR

AYNA

RICA

VEST

ANGARA

ARISHA WINNER ORENBURG 1991

JAN KRIST

JULAI

JANNA

KARA

ASKAR

JURA

Jalma

DAUR

BATYIR

OMAN

HANUMA

BARA

KOZ-GAN

BASMA-KARINA

ULMA

MANSUR

INGUSH

KARA

BARA

KAPUR

DORA